Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Grabica
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Organizacja Urzędu Gminy Referat Finansowo - Podatkowy
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Referat Finansowo - Podatkowy, bieżące, menu 94 - BIP - Gmina Grabica”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Referat Finansowo - Podatkowy

Referat Finansowo - Podatkowy

Symbol: RF

Nazwa: Referat Finansowo - Podatkowy

Komórka nadrzędna: Skarbnik Gminy

mgr Dorota Bednarczyk

Kierownik Referatu

Telefon: 44 616 00 83 Miejsce Urzędowania: Urząd Gminy w Grabicy, I piętro, pok. Nr 14

mgr Dorota BednarczykGłówny Księgowy Budżetu
mgr Ewa Górna

Podinspektor ds. Wymiaru Należności Podatkowych

Telefon: 44 616 00 93 Miejsce Urzędowania: Urząd Gminy w Grabicy, I piętro, pok. Nr 23

mgr Bożena Zajdel

Inspektor ds. Księgowości Podatkowej

Telefon: 44 616 00 93 Miejsce Urzędowania: Urząd Gminy w Grabicy, I piętro, pok. Nr 23

mgr Sylwia Krawętek

Referent ds. Księgowości Budżetowej, Planowania i Analiz

Telefon: 44 616 00 87 Miejsce Urzędowania: Urząd Gminy w Grabicy, I piętro, pok. Nr 19

       Justyna Niepsuj

Podinspektor ds. Księgowości Budżetowej i Płac

Telefon: 44 616 00 88 Miejsce Urzędowania: Urząd Gminy w Grabicy, I piętro, pok. Nr 19

mgr Justyna Bernacka

Inspektor Księgowości Budżetowej i Środków Strukturalnych

Telefon: 44 616 00 86 Miejsce Urzędowania: Urząd Gminy w Grabicy, I piętro, pok. Nr 17

mgr Anna Maciaszczyk

Referent ds.Administracyjnych,Obsługi Kasowej i Gospodarki Transportowej

Telefon: 44 616 00 91 Miejsce Urzędowania: Urząd Gminy w Grabicy, parter, Kasa

 Referent ds. Opłat Lokalnych

Do zadań Referatu należy:

 1. Przygotowywania materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
 2. Przygotowywanie materiałów do zmian w budżecie Gminy i wieloletniej prognozie finansowej - Zarządzeń Wójta i Uchwał Rady Gminy.
 3. Zapewnienie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Urzędu.
 4. Uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy.
 5. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonywania obowiązków z zakresu sprawozdawczości.
 6. Sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych.
 7. Prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 8. Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
 9. Przeprowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji.
 10. Dokonywanie oceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego.
 11. Dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 12. Sporządzanie sprawozdań finansowych w formie elektronicznej i papierowej.
 13. Prowadzenie ewidencji i rozliczeń w zakresie podatku VAT.
 14. Prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.
 15. Prowadzenie spraw związanych ze składkami na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz zdrowotne pracowników i innych osób, z którymi zawarto umowy skutkujące obowiązkiem objęcia ich ubezpieczeniem społecznym lub zdrowotnym.
 16. Opracowanie projektów aktów prawnych dotyczących obiegu dokumentów finansowych i nadzór nad ich prawidłowym stosowaniem.
 17. Prowadzenie kontroli finansowej w komórkach organizacyjnych Urzędu, jednostkach organizacyjnych i pomocniczych Gminy.
 18. Prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych.
 19. Podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych.
 20. Prowadzenie ewidencji mienia Gminy.
 21. Prowadzenie ewidencji mienia ruchomego będącego w użytkowaniu Urzędu, jednostek pomocniczych i jednostek ochotniczych straży pożarnych.
 22. Zapewnienie właściwego utrzymania budynków Gminy nie przekazanych w użytkowanie innym jednostkom, ich konserwacja i realizacja obowiązków użytkowników obiektów budowlanych wynikających z prawa budowlanego.
 23. Zaopatrzenie Urzędu w sprzęt i wyposażenie, materiały biurowe i kancelaryjne z wyłączeniem sprzętu komputerowego i programów komputerowych.
 24. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku Gminy.
 25. Administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi Gminy.
 26. Prowadzenie magazynu Urzędu.
 27. Prowadzenie obsługi kasowej Urzędu.
 28. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki transportowej Urzędu.
 29. Prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów.
 30. Opracowywanie projektów uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych.
 31. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz ich aktualizacja.
 32. Prowadzenie ewidencji środków transportowych.
 33. Prowadzenie ewidencji oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i faktycznym deklaracji podatkowych składanych przez podatników.
 34. Prowadzenie postępowań w sprawach podatków i opłat.
 35. Podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji świadczeń pieniężnych oraz postępowań zabezpieczających.
 36. Prowadzenie i aktualizacja ewidencji tytułów wykonawczych z zakresu zaległości podatkowych.
 37. Przygotowywanie sprawozdań finansowych z zakresu podatków i opłat oraz zwrotu podatku akcyzowego.
 38. Sporządzanie sprawozdań do Łódzkiej Izby Rolniczej.
 39. Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
 40. Zapewnienie obsługi finansowo-księgowej z zakresu podatków i opłat.
 41. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości oraz z zakresu spraw emerytalno-rentowych.
 42. Prowadzenie kontroli podatkowych podatników i inkasentów.
 43. Prowadzenie postępowań w sprawach zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 44. Prowadzenie postępowań w sprawach stosowania ulg podatkowych.
 45. Prowadzenie spraw z zakresu pomocy publicznej dla przedsiębiorców i sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy.
 46. Prowadzenie spraw z zakresu kontroli ubezpieczenia rolników od odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenia budynków wchodzących w jego skład.
 47. Przygotowywanie materiałów do wyborów do Łódzkiej Izby Rolniczej.
 48. Współpraca z urzędami skarbowymi i komornikami sądowymi
 49. Prowadzenie spraw z zakresu ustalania, ewidencjonowania, prowadzenia postępowań administracyjnych i egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Metryka

sporządzono
2015-09-17 przez Magdalena Wspaniała
udostępniono
2015-09-17 00:00 przez Wspaniała Magdalena
zmodyfikowano
2024-01-29 15:14 przez Wspaniała Magdalena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1977
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.