Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Grabica
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Organizacja Urzędu Gminy Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Usług Komunalnych
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Usług Komunalnych, bieżące, menu 93 - BIP - Gmina Grabica”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Usług Komunalnych

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Usług Komunalnych

Symbol: ROS

Nazwa: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Usług Komunalnych 

Komórka nadrzędna: Wójt Gminy Grabica

inż. Tomasz Cygan

Kierownik Referatu

Telefon: 44 616 00 89 Miejsce Urzędowania: Urząd Gminy w Grabicy, I piętro, pok. Nr 22

inż. Tomasz CyganInspektor ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa
mgr Ewelina Uliasz

Podinspektor ds. Ochrony Środowiska, Ochrony Przyrody i Gospodarki Wodnej

Telefon: 44 616 00 89 Miejsce Urzędowania: Urząd Gminy w Grabicy, I piętro, pok. Nr 22

mgr inż. Malwina Bogus

Referent ds. Ochrony Środowiska

Telefon: 44 616-11-88 Miejsce Urzędowania: Urząd Gminy w Grabicy, I piętro, pok. Nr 10

Do podstawowych zadań Referatu należą sprawy:

  1. W zakresie ochrony środowiska:

1) opracowywanie i realizacja Programu ochrony środowiska dla Gminy, podejmowanie przypisanych prawem działań w przypadku stwierdzenia zagrożeń dla środowiska,

2) prowadzenie postępowań w sprawach wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięć oraz postępowań w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,

3) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie oraz udostępnianie informacji w tym zakresie,

4) prowadzenie kontroli osób fizycznych w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska,

5) opracowanie i realizacja Gminnego programu usuwania wyrobów azbestowych,

6) przeprowadzanie inwentaryzacji, sporządzenie i prowadzenie elektronicznej bazy wyrobów azbestowych.

2. W zakresie  utrzymania porządku i czystości w gminie oraz gospodarowania odpadami w szczególności:

1) przygotowanie projektów uchwał, aktualizacja i nadzór nad przestrzeganiem przepisów aktów prawa miejscowego normujących zasady czystości i porządku w Gminie,

2) udział w organizowaniu postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

3) wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy,

4) prowadzenie ewidencji umów dotyczących odbioru odpadów komunalnych, zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i instalacji oddanych do użytkowania a mogących oddziaływać na środowisko naturalne,

5) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

6) prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów o utrzymaniu czystości i porządku oraz podejmowanie działań w zakresie egzekucji tych obowiązków,

7) wydawanie decyzji o wykonaniu zastępczym w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie podpisali umowy na odbiór odpadów lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych,

8) przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań od podmiotów odbierających odpady komunalne i prowadzenie działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych,

9) sporządzanie i przekazywanie Marszałkowi Województwa rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,

10) wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenie schronisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

11) prowadzenie postępowań w zakresie nakazania posiadaczowi odpadów usunięcie ich z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania,

12) opiniowanie decyzji wydawanych posiadaczom odpadów (między innymi) na odzysk i zbieranie odpadów oraz przyjmowanie informacji o wywarzanych odpadach,

13) sporządzanie planów kontroli w zakresie utrzymania porządku i czystości w posesjach oraz nadzór nad jego realizacją,

14) organizacja odbioru i unieszkodliwiania padłych zwierząt z terenu Gminy.

    3. W zakresie usług komunalnych:

        1) wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i  odprowadzania ścieków,

            2) nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez przedsiębiorcę na podstawie wydanych zezwoleń.

4. W zakresie rolnictwa, ochrony zwierząt, łowiectwa, leśnictwa, ochrony przyrody, gospodarki wodnej i geologii:

1) przyjmowanie wniosków rolników poszkodowanych przez klęski żywiołowe, udział w szacowaniu strat i procesie pozyskiwania pomocy,

2) współpraca z instytucjami i organizacjami obsługującymi rolnictwo w zakresie doradztwa, dopłat bezpośrednich, programów pomocowych i modernizacyjnych, ochrony roślin i badania gleb,

3) współudział w przeprowadzaniu spisów rolnych i wyborów do izb rolniczych,

4) prowadzenie spraw związanych z uprawa maku i konopi,

5) prowadzenie postępowań w sprawie czasowego odebrania zwierząt ich właścicielowi lub opiekunowi,

6) przygotowywanie projektu, aktualizacja i nadzór nad przestrzeganiem Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,

7) wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne,

8) prowadzenie spraw związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych u zwierząt, współpraca ze służbami weterynaryjnymi w przypadku pojawienia się ich,

9) opiniowanie rocznych planów łowieckich,

10) udział w mediacjach dla polubownego rozstrzygnięcia sporów dotyczących szkód łowieckich,

11) informowanie właścicieli lasów o sporządzaniu uproszczonych planów urządzenia lasu oraz obowiązkach wynikających z ustawy,

12) informowanie mieszkańców o zakazie wstępu do lasu,

13) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości lub pasa drogowego drogi gminnej, określenie wysokości kar za ich usunięcie zez zezwolenia,

14) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie ustanawiania form ochrony przyrody i ich pielęgnacji,

15) organizowanie prac związanych z utrzymaniem zieleni oraz usuwaniem drzew i krzewów w pasie drogowym,

16) przygotowywanie decyzji nakazujących przywrócenie poprzedniego stanu wody w gruncie,

17) prowadzenie ewidencji kąpielisk,

18) współpraca z Gminną Spółką Wodną

19) realizacja obowiązków nałożonych na Gminę wynikających z pozwoleń wodnoprawnych dotyczących gminnej oczyszczalni ścieków i ujęć wody,

20) opiniowanie oraz uzgadnianie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatację złóż kopalin.

Metryka

sporządzono
2015-09-17 przez Magdalena Wspaniała
udostępniono
2015-09-17 00:00 przez Wspaniała Magdalena
zmodyfikowano
2024-01-29 15:10 przez Wspaniała Magdalena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2793
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.