Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Grabica
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Organizacja Urzędu Gminy Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, bieżące, menu 92 - BIP - Gmina Grabica”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

Symbol: RIK

Nazwa: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

Komórka nadrzędna: Wójt Gminy

mgr inż. Zbigniew Kałużny

Kierownik Referatu

Telefon: 44 616 11 78 Miejsce Urzędowania: Urząd Gminy w Grabicy, I piętro, pok. Nr 22

mgr inż. Zbigniew KałużnyInspektor ds. Inwestycji, Nadzoru Budowlanego i Gospodarki Przestrzennej
inż. Milena Sendor

Podinspektor ds. Ładu Przestrzennego

Telefon: 44 616-11- 78 Miejsce Urzędowania: Urząd Gminy w Grabicy, I piętro, pok. Nr 22

mgr Marzena Lewera

Inspektor ds. Zarządu Mieniem Komunalnym, Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami

Telefon: 44 616 00 86 Miejsce Urzędowania: Urząd Gminy w Grabicy, I piętro, pok. Nr 17 

Do zadań Referatu należy:

  1. W zakresie inwestycji i nadzoru budowlanego:

1) współudział przy tworzeniu wieloletnich oraz corocznych planów inwestycji,

2) przygotowywanie dokumentacji dla zatwierdzonych do realizacji zadań inwestycyjnych, uzyskania wymaganych prawem zezwoleń i uzgodnień,

3) prowadzenie procesu inwestycyjnego, w tym:

a) przygotowywanie dokumentacji koniecznej dla celów przeprowadzania przetargów zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych,

b)  współudział w przygotowaniu projektów umów inwestycyjnych,

c)  udział w pracach komisji przetargowych,

d)  nadzorowanie poprawności przebiegu procesu inwestycyjnego pod względem merytorycznym i finansowym,

e)  potwierdzanie faktycznie wykonanych robót  oraz usunięcia wad oraz rozliczenie inwestycji,

4)  prowadzenie spraw związanych z przekazaniem zakończonych inwestycji do użytkowania,

5)  sporządzanie dokumentu OT i przekazanie do Referatu  Finansowo Podatkowego,

6)  współpraca w zakresie merytorycznym przy przygotowywaniu wniosków o środki zewnętrzne na realizację inwestycji,

7)  przygotowanie w zakresie merytorycznym wniosków o płatności, rozliczenia i sprawozdania z przebiegu inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych,

8) sprawowanie bezpośredniego nadzoru inwestorskiego zgodnie z posiadanymi uprawnieniami nad robotami budowlanymi i budowami  prowadzonymi przez Gminę

9) weryfikacja kosztorysów.

2. W  zakresie ładu przestrzennego:

1) koordynowanie prac związanych z przygotowaniem materiałów niezbędnych do sporządzania projektów planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,

2) koordynacja działań  związanych z uzgodnieniami studium i planów wynikających z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,

3) przechowywanie  planów i studium oraz wydawanie wypisów, wyrysów  i innych dokumentów przewidzianych przepisami prawa,

4) ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przedkładanie   informacji o skutkach finansowych uchwalonych planów,

5) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz prowadzenie rejestrów wydanych decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

6) ewidencjonowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu przesłanych do wiadomości przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu,

7) zamieszczanie w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych dla przedsięwzięć mogących znacząco wpływać na środowisko,

8) opiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości

9) współpraca z właściwymi organami z zakresu budownictwa i nadzoru budowlanego,

10) ewidencjonowanie zbiorów map będących w dyspozycji Gminy,

11) prowadzenie rejestru nieruchomości i nadawanie numerów porządkowych nieruchomości.

3. W zakresie zarządu mieniem komunalnym gospodarki gruntami i nieruchomościami:

1) opracowywanie zasad zarządu mieniem komunalnym Gminy,

2) prowadzenie ewidencji zasobu i wykorzystywania nieruchomości gminnych,

3) gospodarowanie nieruchomościami Gminy, w szczególności: sprzedaż, zamiana, darowizna, oddawanie w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa, użyczenie, użytkowanie, trwały zarząd, obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi

4) nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy,

5) zarządzanie obiektami użyteczności publicznej,

6) gospodarowanie i zarządzanie:

- komunalnymi lokalami mieszkaniowymi,

- komunalnymi lokalami użytkowymi,

7) administrowanie obiektami użyteczności publicznej Gminy nieprzekazanymi innym jednostkom organizacyjnym zgodnie z wymogami prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz należytego zabezpieczenia przed kradzieżą i włamaniem,

8) ustalenie wartości nieruchomości komunalnych - zlecanie wycen rzeczoznawcy,

9) scalaniem i podziałem nieruchomości,

10) wszczynanie i prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie rozgraniczania nieruchomości,

11) aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych,

12) prowadzenie spraw dotyczących przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

13) wywłaszczanie bądź ustanawiania służebności gruntowej na rzecz Gminy

14) przejmowanie do gminnego zasobu mienia komunalnego nieruchomości przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy,

15) oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, najem, dzierżawę lub użyczenie gminnym jednostkom organizacyjnym i jednostkom pomocniczym Gminy,

16) komunalizacją mienia Skarbu Państwa,

17) prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

18) ustalanie opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości i budowy urządzeń infrastruktury technicznej,

19) przejmowanie na własność Gminy nieodpłatnie lub za odszkodowaniem nieruchomości, w tym gruntów znajdujących się w liniach rozgraniczających dróg należących do osób fizycznych i prawnych,

20) podejmowanie czynności dotyczących wpisów i regulacji w księgach wieczystych nieruchomości stanowiących własność Gminy,

21) prowadzenie spraw dotyczących prawa pierwokupu nieruchomości,

22) opracowywanie informacji o stanie mienia komunalnego do projektu budżetu,

23) udzielanie zezwoleń na umieszczanie w nieruchomościach będących własnością Gminy obcych urządzeń technicznych,

24) ustalanie nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych,

25) ochrona gruntów rolnych i leśnych należących do kompetencji Gminy,

26) wnioskowanie o umorzenie należności i opłat rocznych, a w odniesieniu do gruntów leśnych również jednorazowego odszkodowania z tytułu przedwczesnego wyrębu drzewostanu w przypadku inwestycji o charakterze użyteczności publicznej,

27) regulowanie własności gospodarstw rolnych,

28) kontrola realizacji zawartych umów i wydanych decyzji oraz dochodzenie wierzytelności Gminy z ich tytułu.

Metryka

sporządzono
2015-09-17 przez Magdalena Wspaniała
udostępniono
2015-09-17 00:00 przez Wspaniała Magdalena
zmodyfikowano
2024-01-29 15:07 przez Wspaniała Magdalena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2620
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.