Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Grabica
Menu góra
Strona startowa Informacje Sprawy Obywateli Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji innych niż celu publicznego, wydawana w przypadku braku planu miejscowego
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji innych niż celu publicznego, wydawana w przypadku braku planu miejscowego, bieżące, menu 174 - BIP - Gmina Grabica”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji innych niż celu publicznego, wydawana w przypadku braku planu miejscowego

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji innych niż celu publicznego, wydawana w przypadku braku planu miejscowego

Opis
  Termin i sposób załatwiania:
- Wniosek zostaje załatwiony w trybie decyzji administracyjnej, w terminie określonym w art.35 k.p.a. - nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu 2 miesięcy;
- Rozpatrzenie sprawy w trybie decyzji poprzedza wszczęcie postępowania administracyjnego (art. 61 § 4 K.p.a.) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego wystosowane zostaje do wszystkich stron w sprawie, którymi są wnioskodawca i właściciele, użytkownicy wieczyści bądź zarządcy nieruchomości znajdujących się w granicach terenu, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać jak i terenów sąsiednich. Strony mają termin 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia na wniesienie uwag, wniosków lub zastrzeżeń.
- Decyzja wydana jest po upływie terminu do wniesienia uwag, wniosków lub zastrzeżeń, w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:
- co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna jest z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu,
- teren ma dostęp do drogi publicznej,
- istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego,
- teren nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. Jeżeli wniosek o ustalenie warunków zabudowy dotyczy obszaru, w odniesieniu do którego istnieje obowiązek sporządzenia planu miejscowego, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy zawiesza się do czasu uchwalenia planu. W odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy, doręczając odpis decyzji pozostałym wnioskodawcom i właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości.

Jednostka odpowiedzialna:
mgr inż. Zbigniew Kałużny
inspektor ds. Inwestycji, Nadzoru Budowlanego i Gospodarki Przestrzennej
pok. nr 22
tel. 044/616-11-78

Tryb odwoławczy: Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Wójta Gminy Grabica w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna
  - ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)- opłata skarbowa - ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635)
Wymagane dokumenty
  Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, powinien zawierać:
- określenie granic terenu objętego wnioskiem na kopii mapy zasadniczej do celów informacyjnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, obejmującej teren którego wniosek dotyczy i obszaru na który ta inwestycja będzie oddziaływać w skali 1:500 lub 1:1000 (dla inwestycji liniowych w skali 1:2000 obejmującej teren którego wniosek dotyczy
i najbliższe otoczenie tego terenu),
- charakterystykę inwestycji, obejmującą:
1) określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb
w zakresie infrastruktury technicznej,
2) określenie w formie opisowej i graficznej planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy
i zagospodarowania terenu,
3) określenie charakterystycznych parametrów inwestycji oraz
w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.

Ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy wymaga
:
- budowa obiektu budowlanego lub wykonanie innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części - w przypadku braku planu miejscowego,
- zmiana zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na budowę, z wyjątkiem tymczasowej, jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, trwającej do roku.

Nie wymagają ustalenia w drodze decyzji warunków zabudowy:
- roboty budowlane polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej i nie naruszają ustaleń planu miejscowego, a w przypadku jego braku - nie oddziałują szkodliwie na środowisko oraz nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska,
- roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę.

Miejsce złożenia dokumentów:
Za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Gminy w Grabicy
97 - 306 Grabica

Bezpośrednio: Kancelaria Urzędu Gminy w Grabicy (Parter)


Opłaty
  Opłaty skarbowe:Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku:107 zł - wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
56 zł - od przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby


Nie podlegają opłacie
decyzje w sprawie budownictwa mieszkaniowego.Zwalnia się od opłaty skarbowej m.in.:-jednostki budżetowe;
-jednostki samorządu terytorialnego;
-organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
-osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w KASIE Urzędu Gminy lub na rachunek:
Urząd Gminy Grabica 97-306 Grabica
22 8973 0003 0090 0090 0068 0001 z dopiskiem opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
/przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby/.

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o przeniesienie warunków zabudowy

Metryka

sporządzono
2015-11-03 przez
udostępniono
2015-11-03 00:00 przez Wspaniała Magdalena
zmodyfikowano
2022-01-10 10:09 przez Wspaniała Magdalena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1557
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.