Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Grabica
Menu góra
Strona startowa Informacje Sprawy Obywateli Referat Finansowo - Podatkowy Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zwrot podatku akcyzowego dla rolników, bieżące, menu 163 - BIP - Gmina Grabica”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Referat Finansowo - Podatkowy - Zajdel Bożena, Krzaczyńska- Maciążak Monika, Siedlecka Karolina  

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

 Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego   w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tekst jedn.  Dz. U. z 2023 r., poz. 1948), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2024 r. (Dz. U. z 2023 poz. 2674)., Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 106)

 

Podmioty uprawnione do otrzymania zwrotu podatku akcyzowego:

osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które są:

1)      właścicielami gruntów,

2)      posiadaczami samoistnymi gruntów,

3)      użytkownikami wieczystymi gruntów,

4)      posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

5)      dzierżawcami gruntów gospodarstwa rolnego na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 

Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra oleju napędowego, która w 2024 r wynosi 1,46 zł, z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego według stanu na dzień 1 lutego 2024 r. i liczby 110,00

-  w przypadku hodowców bydła, owiec, kóz i koni dodatkowo liczby 40 i średniej rocznej liczbie DJP,  bydła, owiec, kóz i koni w 2023 r.

-  w przypadku hodowców  świń liczby 4 i średniej rocznej liczbie świń  w 2023 r.

 

 Miejsce załatwiania sprawy:

Wydawanie wniosków i przyjmowanie wypełnionych wniosków – Urząd Gminy w Grabicy: kasa, pokój nr: 21, 19, 17 i 23

 

Niezbędne dokumenty

 

Zwrot podatku akcyzowego następuje na podstawie wniosku złożonego przez producenta rolnego do Wójta Gminy Grabica.

 

Wnioski dotyczące okresu rozliczeniowego:

- sierpień 2023 r. - styczeń 2024 r. przyjmowane będą w nieprzekraczalnym                                  

  terminie od dnia 01.02. 2024 r. do dnia 29.02.2024 r.

- luty 2024 r. - lipiec 2024 r.  przyjmowane będą w nieprzekraczalnym 

  terminie od dnia 01.08.2024 r. do dnia  02.09.2024 r.

 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawiera:

  1.  Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta rolnego;
  2. Numer identyfikacji podatkowej ( NIP ) producenta rolnego;
  3. Nr PESEL albo numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość producenta rolnego oraz nazwę organu, który wydał dokument, w przypadku gdy producent rolny jest osobą fizyczną;
  4. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru;
  5. Oświadczenie o średniej rocznej liczbie DJP bydła, owiec, kóz i koni będącego w posiadaniu producenta rolnego;
  6. Oświadczenie o średniej rocznej liczbie świń będącej w posiadaniu producenta rolnego;
  7. Oświadczenie o powierzchni użytków rolnych położonych na obszarze gminy Grabica;
  8. Pisemną zgodę pozostałych współposiadaczy, jeżeli producent rolny jest współposiadaczem gruntów gospodarstwa rolnego;
  9. Numer rachunku bankowego, na który nastąpi zwrot podatku w formie przelewu.

 

Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego dołącza się także:

1) imienne faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,

t j. za okres:

od dnia 01.08.2023 r. do dnia 31.01.2024 r. - I tura

od dnia 01.02.2024 r. do dnia  31.07.2024 r.  - II tura;

 

2) w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do:

- bydła, owiec, kóz i koni: dokument wydany przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta,   w ostatnim dniu każdego miesiąca 2023 roku.

3) ) w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do:

- świń: dokument wydany przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie świń będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta,  w ostatnim dniu każdego miesiąca 2023 roku.

Terminy wypłat zwrotu podatku akcyzowego

1 - 30 kwietnia 2024 r. - I tura

1 - 31 października 2024 r. - II tura

Druki

 

1) wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został ogłoszony w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 stycznia 2024 roku  (Dz. U. poz. 106), udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Gminy Grabica w zakładce Sprawy Obywateli.

2) formularz – akcyza

3) zestawienie faktur za olej napędowy od 01.08.2023 r. do 31.01.2024 r.

Metryka

sporządzono
2015-09-22 przez Magdalena Wspaniała
udostępniono
2015-09-22 00:00 przez Wspaniała Magdalena
zmodyfikowano
2024-02-01 09:06 przez Wspaniała Magdalena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1631
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.