Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Grabica
Menu góra
Strona startowa Informacje Sprawy Obywateli Referat Finansowo - Podatkowy Podatek od środków transportowych
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Podatek od środków transportowych, bieżące, menu 161 - BIP - Gmina Grabica”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych

Referat Finansowo - Podatkowy - Górna Ewa, Krzaczyńska-Maciążak Monika

 

OPIS

 

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

-   samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,

-   ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,

-   przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych.

Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w który środek transportowy został zarejestrowany, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.

Obowiązek ten wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany.

 

  Informacje dodatkowe:

 1. Podatnicy podatku od środków transportowych są obowiązani składać do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, oraz odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia  tych okoliczności.
 2. Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba.
 3. W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Płatność:           

 1. Podatek jest płatny w dwóch równych ratach i w następujących terminach: do 15 lutego i do 15 września roku podatkowego.
 2. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał  po  dniu  1  lutego, a  przed  dniem 1 września roku podatkowego podatek  za ten rok płatny jest w dwóch równych ratach, w terminie: 
  -   w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,
  -   do 15 września roku podatkowego  - II rata.

3. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 września, podatek płatny jest jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

4. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, stawki podatkowe określone w uchwale rady gminy ulegają obniżeniu proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek podatkowy.

5. Jeżeli organ podatkowy stwierdzi, że podatnik mimo ciążącego na nim obowiązku nie zapłacił w całości lub w części podatku wydaje decyzję, w której określa wysokość zobowiązania podatkowego.

6. Podatek od środków transportowych płatny jest bez wezwania w kasie Urzędu Gminy, lub na rachunek bankowy:

 

naturoBank

Oddział Grabica

22 8973 0003 0090 0090 0068 0001

  

7. Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w trybie egzekucji administracyjnej.

 

Zwolnienia z podatku:

 1. Z podatku od środków transportowych zwolnione są między innymi:

a) środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne, oraz pojazdy używane dla celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym,

b) podlegające opodatkowaniu: samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe, przyczepy i naczepy wykorzystywane w dowozie i w odwozie na maksymalną odległość w linii prostej do 150 km na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w transporcie kombinowanym.

Warunkiem zwolnienia jest przeznaczenie wymienionych pojazdów wyłącznie dla tych przewozów, potwierdzone na podstawie dokumentów określonych w odrębnych przepisach,

c) pojazdy zabytkowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym

2. Ulgi i zwolnienia podatkowe udzielone na podstawie odrębnych przepisów nie mają zastosowania do podatku od środków transportowych.

 

Ulgi:

 

 1. Przepisy podatkowe przewidują ulgi w opłacie podatku w postaci:

-   umorzenia zaległości podatkowej,

-   odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty,

-   odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

      2. Decyzja w sprawie przyznania ulgi wydana zostaje w terminie miesiąca.

 

Zastosowanie ulg w opłacie podatków na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, następuje z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  ( tj. Dz. U. z 2021 r., poz.743).

 

Odwołanie:

 1. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Grabica.

 

Przyjmowanie interesantów:

Poniedziałek – piątek godz. 7.30 – 15.30

 

PODSTAWA  PRAWNA

 

Podatek:

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych – tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 70 (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi ( Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),  2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w  niniejszej  ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne).

2. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 (M. P. z 2023 r. poz. 774).

3. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2023 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2024 r. (M. P. z 2023 r. poz. 1132).

4.  Uchwała Nr XXLVI/349/2023 Rady Gminy Grabica z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2023 r., poz. 10473).  

  
5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2436)

 

   Ulgi i zwolnienia:

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 2383)
 2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 743).
 3. Art. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych – (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 70)

 

WYMAGANE  DOKUMENTY

   Podatek:

 1. Wypełniona deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1, oraz załącznik DT-1/A.
 2. Do wglądu: dowód rejestracyjny pojazdu, karta pojazdu itp.

 

 Ulga w opłacie podatku: 

 1. Wniosek wraz z uzasadnieniem.
 2.  Dokumenty potwierdzające przyczynę ubiegania się o ulgę.

 

FORMULARZE

 

Deklaracja na podatek od środków transportowych DT- 1,

Załącznik do deklaracji DT –1 o posiadanych środkach transportu DT – 1/A. 

Uchwała Nr XLVI/349/2023 Rady Gminy Grabica z dnia 30 listopada 2023 r.  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2023 r., poz. 10473)

Metryka

sporządzono
2015-09-22 przez Monika Krzaczyńska - Maciążak
udostępniono
2015-09-22 00:00 przez Wspaniała Magdalena
zmodyfikowano
2024-01-11 10:28 przez Wspaniała Magdalena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1266
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.