Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Grabica
Menu góra
Strona startowa Informacje Sprawy Obywateli Referat Finansowo - Podatkowy Podatek od nieruchomości
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Podatek od nieruchomości, bieżące, menu 160 - BIP - Gmina Grabica”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

Referat Finansowo - Podatkowy - Zajdel Bożena, Krzaczyńska-Maciążak Monika

 

OPIS

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w który powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.

Wójt Gminy Grabica wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku, która jest doręczona podatnikowi na 14 dni przed terminem płatności.

 

Informacje dodatkowe.

 1. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
 2. Podatek płatny jest w czterech ratach i następujących terminach: do 15 marca, 15 maja,  15 września i 15 listopada roku podatkowego. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł., podatek jest płatny jednorazowo w  terminie płatności pierwszej raty (do 15 marca).
 3. Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w trybie  egzekucji administracyjnej.

 

 Odwołanie:

 1. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb., w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Grabica.

      

Ulgi i zwolnienia:

 1. Przepisy podatkowe przewidują ulgi w opłacie podatku w postaci:

-   umorzenia zaległości,

-   odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty,

-   odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

2. Decyzja w sprawie przyznania ulgi wydana zostaje w terminie miesiąca.

3.Rada Gminy Grabica zwolniła od podatku od nieruchomości budynki mieszkalne lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych i na gruntach nie będących gospodarstwami rolnymi.

Zastosowanie ulg w spłacie podatku na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, następuje z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.743).

Odwołanie:

 1. Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Grabica.

 

Przyjmowanie  interesantów:

Poniedziałek – piątek godz. 7.30 – 15.30

 

PODSTAWA  PRAWNA

Podatek:

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych – tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz.70 z późn. zm. ( niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi ( Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r.   w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w  niniejszej  ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej -  dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne ).
 2. Uchwał Nr XLVI/348/2023 Rady Gminy Grabica z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2023 r., poz. 10472).

 3. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 (M. P. z 2023 r. poz. 774).

 4. Uchwała Nr XI/77/2015 Rady Gminy Grabica z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i w podatku leśnym (Dz. Urz. Wojew. Łódzkiego z 2015 r., poz. 5519) - załączniki Nr 3 - 4.
 5. Uchwała Nr XII/88/2015 Rady Gminy Grabica z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/77/2015 Rady Gminy Grabica w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i w podatku leśnym (załącznik 2).
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. poz. 1104).

 Ulgi i zwolnienia:

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 2383)
 2. Uchwała Nr III/13/2002r Rady Gminy Grabica z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Wojew. Łódzkiego Nr 340, poz. 4804),
 3. Uchwała Nr IX/65/2003 Rady Gminy Grabica z dnia 28 listopada 2003r. zmieniająca  uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości ( Dz. Urz. Wojew. Łódzkiego Nr 344, poz. 3178),
 4. Uchwała Nr XXI/145/2009 Rady Gminy Grabica z dnia 10 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości ( Dz. Urz. Wojew. Łódzkiego Nr 370, poz. 3080),
 5. Uchwała Nr XXVII/182/2010 Rady Gminy Grabica z dnia 29 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości ( Dz. Urz. Wojew. Łódzkiego Nr 378, poz. 3681),
 6. Uchwała Nr XV/101/2012 Rady Gminy Grabica z dnia 23 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości ( Dz. Urz. Wojew. Łódzkiego z 2012 r., poz. 4140)

 

WYMAGANE  DOKUMENTY

Podatek:

 1. Wypełniony formularz w-g ustalonego wzoru, złożony przez osoby fizyczne w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku w podatku od nieruchomości mającego wpływ na wysokość opodatkowania.
 2. Do wglądu akt notarialny - w przypadku nabycia lub zbycia nieruchomości.

 

Ulgi w opłacie podatku: 

 1. Wniosek wraz z uzasadnieniem.
 2. Dokumenty potwierdzające przyczynę ubiegania się o ulgę.

 

 

FORMULARZE

dla osób fizycznych:

 

IN-1 - informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

ZIN-1 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIN-2 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIN-3 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

 

dla osób prawnych:

DN- 1  deklaracja na podatek od nieruchomościach

ZDN-1 załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDN-2 załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości- dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania       

     

 Zał.:

 

Uchwała Nr XLVI/348/2023 Rady Gminy Grabica z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2023 r., poz. 10472).

Uchwała Nr III/13/2002 Rady Gminy Grabica z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz. U. Woj. Łódzkiego Nr 340, poz. 4804)

Uchwała Nr IX/65/2003 Rady Gminy Grabica z dnia 28 listopada 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości ( Dz. Urz. Wojew. Łódzkiego Nr 344, poz. 3178)

Uchwała Nr XXI/145/2009 Rady Gminy Grabica z dnia 10 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości ( Dz. Urz. Wojew. Łódzkiego Nr 370, poz. 3080)

Uchwała Nr XXVII/182/2010 Rady Gminy Grabica z dnia 29 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości ( Dz. Urz. Wojew. Łódzkiego Nr 378, poz. 3681)

Uchwała Nr XV/101/2012 Rady Gminy Grabica z dnia 23 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości ( Dz. Urz. Wojew. Łódzkiego z 2012 r., poz. 4140),

Uchwała Nr XI/77/2015 Rady Gminy Grabica z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i w podatku leśnym (Dz. Urz. Wojew. Łódzkiego z 2015 r., poz. 5519) załączniki Nr 3 - 4.

Uchwała Nr XII/88/2015 Rady Gminy Grabica z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/77/2015 Rady Gminy Grabica w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i w podatku leśnym (załącznik 2).

Metryka

sporządzono
2015-09-22 przez Monika Krzaczyńska - Maciążak
udostępniono
2015-09-22 00:00 przez Wspaniała Magdalena
zmodyfikowano
2024-01-11 10:10 przez Wspaniała Magdalena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1340
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.