Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Grabica
Menu góra
Strona startowa Informacje Sprawy Obywateli Referat Organizacyjno - Obywatelski Zameldowanie na pobyt stały
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zameldowanie na pobyt stały, bieżące, menu 155 - BIP - Gmina Grabica”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zameldowanie na pobyt stały

Zameldowanie na pobyt stały

Referat Organizacyjno - Obywatelski - Joanna Senderecka

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Opis

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej     w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Zameldowanie odbywa się w urzędzie właściwym ze względu na miejsce pobytu stałego osobiście, przez pełnomocnika lub elektronicznie ( przez Internet). Aby zameldować się elektronicznie osoba musi posiadać Profil Zaufany na platformie ePUAP lub podpis elektroniczny.

Informacje dodatkowe

1. Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem  udzielonym w formie pisemnej, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

2. W przypadku nieletniego zameldowania dokonuje przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca faktyczną opiekę.

3. Zameldowanie noworodka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje z urzędu kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia   w miejscu pobytu stałego matki lub tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa.

Zameldowanie noworodka następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia.

Termin załatwienia

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.

Forma załatwienia sprawy

Potwierdzenie zameldowania na pobyt stały

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności  (Dz.U. z 2018 r. poz. 1382),

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2411),

3.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego    (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827)

Wymagane dokumenty

1.Dowód osobisty lub paszport meldującego

2.Wypełniony druk „Zgłoszenie pobytu stałego” zawierający potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia  (w przypadku gdy dane zgłoszone do zameldowania budzą wątpliwości lub na druku brak jest potwierdzenia zamieszkania przez właściciela lokalu – o zameldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej)

3.Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, umowa cywilno-prawna, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu).

W przypadku zameldowania elektronicznego:

- dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu lub jego skan (odwzorowanie cyfrowe),

- dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, potwierdzające pobyt w tym lokalu lub jego skan (odwzorowanie cyfrowe),

- w przypadku zameldowania przez pełnomocnika: elektroniczny dokument pełnomocnictwa uwierzytelniony Profilem Zaufanym lub podpisem elektronicznym (udzielającego pełnomocnictwa).

Opłaty

Czynność zameldowania i wydanie potwierdzenia zameldowania na pobyt stały są zwolnione z opłat.

Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców – opłata skarbowa 17 zł

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa ( w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika) – 17 zł

Zgłoszenie pobytu stałego

Metryka

sporządzono
2015-09-22 przez
udostępniono
2015-09-22 00:00 przez Wspaniała Magdalena
zmodyfikowano
2021-11-19 09:39 przez Wspaniała Magdalena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
988
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.