Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Grabica
Menu góra
Strona startowa Informacje Sprawy Obywateli Referat Organizacyjno - Obywatelski Wydawanie dowodów osobistych
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wydawanie dowodów osobistych, bieżące, menu 150 - BIP - Gmina Grabica”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wydawanie dowodów osobistych

Wydawanie dowodów osobistych

Referat Organizacyjno - Obywatelski - Joanna Senderecka

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Opis

Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty:

  1. od ukończenia 18 roku życia,
  2. od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką.

Osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty od ukończenia 13 roku życia.
Na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być wydany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia.

Ważność dowodu osobistego: Dowód osobisty ważny jest 10 lat od daty jego wydania. Jeżeli dowód osobisty został wydany osobie, która nie ukończyła 18 roku życia termin ważności dowodu wynosi 5 lat. Jeżeli dowód osobisty został wydany osobie, która ukończyła 65 lat, to dowód osobisty został wydany na czas nieoznaczony.

Wydanie dowodu osobistego: Wniosek o dowód składa się do organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy, a w przypadku braku takiego miejsca do ostatniego miejsca jego pobytu.
W wyjątkowych sytuacjach wniosek można złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na zameldowanie na pobyt czasowy.

Dowód odbiera się osobiście. Przy odbiorze dowodu osobistego przez cudzoziemca, który nabył obywatelstwo polskie zostaje zwrócona karta stałego lub czasowego pobytu.

Termin załatwienia

Sprawa załatwiana jest w terminie 1 miesiąca.

Podstawa prawna

1. ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych
(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.).
2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. z 2009 r. Nr 47, poz. 384).


Wymagane dokumenty

1. Osobiste złożenie wypełnionego i podpisanego wniosku. W przypadku małoletniego wniosek należy złożyć w obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, wniosek powinien być przez niego potwierdzony.
2. Aktualne dwie fotografie o wymiarach 35x45 mm, przedstawiające osobę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (wyjątek stanowią osoby noszące nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania oraz osoby z wadami narządu wzroku. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiających osoby w ciemnych okularach, czy w nakryciu głowy jest odpowiednio orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z powodu wady wzroku lub zaświadczenie o przynależności wyznaniowej) w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem.
3. Odpisy skrócone:
a) aktu urodzenia w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński,
b) aktu małżeństwa (dokumentu tego nie załącza się wtedy, gdy akt małżeństwa znajduje się w księgach stanu cywilnego urzędu, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego)
Oryginały złożonych odpisów stanowią dokumentację wydanych dowodów osobistych i pozostają w urzędzie gminy. Wniosek i odpis skrócony aktu stanu cywilnego na podstawie ustawy o opłacie skarbowej są zwolnione z opłaty.

Druk wniosku o wydanie dowodu osobistego

Metryka

sporządzono
2015-09-22 przez
udostępniono
2015-09-22 00:00 przez Wspaniała Magdalena
zmodyfikowano
2021-11-19 09:37 przez Wspaniała Magdalena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1444
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.