Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Grabica
Menu góra
Strona startowa Jednostki Gminy Jednostki organizacyjne Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Woli Kamockiej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Woli Kamockiej, bieżące, menu 121 - BIP - Gmina Grabica”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Woli Kamockiej

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Woli Kamockiej

dyrektor: mgr Małgorzata Michalik

Miejscowość: Wola Kamocka
Poczta: 97-306 Grabica
Województwo: łódzkie
Powiat: piotrkowski

Telefon: (44)616-11-10
Fax: (44)616-11-10
E-Mail: spwolka@op.pl

Czas pracy: poniedziałek - piątek w godz. 7:30 - 15:30
  Zakres działania:
Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:
- realizuje prawa każdego obywatela Rzeczpospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju,
- wspomaga wychowawczą rolę rodziny, dostosowuje treści metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także umożliwia korzystanie z opieki psychologicznej i specjalistycznych form pracy dydaktycznej,
- umożliwia absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,
- rozszerza wiedzę poprzez pracę kół przedmiotowych i kół zainteresowań,
- organizację szkolnych konkursów przedmiotowych m.in. z języka polskiego, matematyki, plastyki i Turnieju o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego na szczeblu szkoły z możliwością uczestnictwa uczniów w konkursach na szczeblu rejonu powiatu i województwa,
- umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
- kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
- sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,
- umożliwienie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej W celu realizacji powyższego, gdy lekcja katechezy wypada w środku planu lekcyjnego ucznia nie uczęszczającego na lekcję religii kieruje się pod opiekę wychowawcy,
- udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej. W realizacji powyższego zadania zobowiązuje się wszystkich nauczycieli, a w szczególności wychowawców klas, do korzystania z pomocy ze strony właściwych placówek specjalistycznych,
- organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły poprzez umożliwienie im uczęszczania na lekcje i korzystanie z innych zajęć nie zabronionych przez lekarza,
- umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów, realizowanie w ramach posiadanych przez szkołę środków własnych indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie,
- umożliwienie, na wyraźne pisemne życzenie rodziców uczniów skierowane do dyrekcji szkoły, zorganizowania odpłatnych zajęć pozalekcyjnych na terenie szkoły.
- szkoła wypełnia zadania opiekuńcze wobec uczniów, odpowiednio do ich wieku i potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem obowiązujących w naszej szkole przepisów bezpieczeństwa i higieny
Organizacja szkoły:
- Czas trwania cyklu kształcenia w szkole zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania 6 lat. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny, w którym przygotowuje dzieci do nauki w szkole.
- Szkoła Podstawowa w Woli Kamockiej jest szkołą publiczną.
- Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy zawarte w zarządzeniu o organizacji roku szkolnego.
- Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowywany przez dyrektora szkoły najpóźniej do 15 maja każdego roku zgodnie z planami nauczania oraz planem finansowym szkoły. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.
- Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział składający się z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i zestawem programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.
- Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym dla klas IV -VI oraz zajęcia dydaktyczne zintegrowane w klasach I - III.
- godzina lekcyjna w szkole trwa 45 minut,
- godzina pracy biblioteki szkolnej wynosi 45 minut.

Organami szkoły są:
a) Dyrektor Szkoły
b) Rada Pedagogiczna
c) Samorząd Uczniowski
d) Rada Rodziców

Skład osobowy:

a) Rada pedagogiczna:

Przewodniczący - mgr inż. Grażyna Babska - n-l matematyki
mgr Maria Cypel - n-l wychowania przedszkolnego
mgr Dorota Lasecka - n-l religii
mgr Bernarda Maciejewska - n-l religii
mgr Anna Malec - n-l edukacji wczesnoszkolnej
mgr Małgorzata Michalik - n-l przyrody, informatyki. wychowania fizycznego
mgr Agata Misztal - n-l języka polskiego, biblioteki
mgr Elżbieta Strzelczyk - n-l edukacji wczesnoszkolnej
mgr Edyta Jabłońska - n-l edukacji wczesnoszkolnej
mgr Edyta Woźniak - n-l historii, plastyki, muzyki
mgr Robert Zątak - n-l wychowania fizycznego
mgr Mariola Zelcer-Michalska - n-l matematyki, techniki
mgr Renata Dziomdziora - n-l języka angielskiego

b) Samorząd Uczniowski:

Przewodniczący - Karolina Westrych kl. VI
Zastępca - Mateusz Król kl. VI
Skarbnik - Natalia Makowska kl. VI
Sekretarz - Marta Domagała kl. VI

c) Rada Rodziców

Przewodniczący - Krystyna Król
Wiceprzewodnicząca - Ilona Michalak
Skarbnik - Halina Westrych
Sekretarz - Edyta Jabłońska
   
Statut Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Woli Kamockiej

Metryka

sporządzono
2015-09-24 przez
udostępniono
2015-09-24 00:00 przez Wspaniała Magdalena
zmodyfikowano
2022-04-12 15:02 przez Wspaniała Magdalena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2540
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.