Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Grabica
Menu góra
Strona startowa Jednostki Gminy Jednostki organizacyjne Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Szydłowie
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Szydłowie, bieżące, menu 120 - BIP - Gmina Grabica”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Szydłowie

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Szydłowie

dyrektor: mgr Jarosław Baran

Miejscowość: Szydłów
Poczta: 97-306 Grabica
Województwo: łódzkie
Powiat: piotrkowski

Telefon: (44) 617-10-26
E-Mail: spwitos@op.pl

Czas pracy: poniedziałek - piątek w godz. 7.00 - 15.00
Zakres działania: Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:
1.) przestrzega praw dziecka do kształcenia się, wychowania i opieki, odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju,
2.) umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
3.) dostosowuje treści metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów,
4.) umożliwia korzystanie z opieki psychologicznej i specjalistycznych form pracy dydaktycznej,
5.) uczniom potrzebującym pomocy w nauce organizuje zajęcia w zespołach dydaktyczno-wyrównawczych oraz stosuje zindywidualizowany tok nauki dla uczniów z orzeczeniami wydawanymi przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną,
6.) rozszerza wiedzę uczniów poprzez pracę kół przedmiotowych i kół zainteresowań,
7.) organizuje konkursy przedmiotowe i tematyczne oraz zawody sportowe na szczeblu szkoły z możliwością uczestnictwa uczniów w konkursach regionalnych, powiatowych, wojewódzkich,
8.) upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska,
9.) umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
10.) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
11.) wspomaga wychowawczą rolę rodziny,
12.) zajęcia z bezpieczeństwa ruchu drogowego realizuje się przede wszystkim na zajęciach "technika" i "wychowanie fizyczne", na początku roku szkolnego oraz w okresie poprzedzającym ferie zimowe i letnie. (liczba godz. zgodna z zarządzeniem MEN),
13.) zajęcia wychowania fizycznego w klasach IV - VI są prowadzone w oddzielnych grupach dla dziewcząt i chłopców z danej klasy lub w grupach międzyklasowych
14.) za zgodą organu prowadzącego szkolną klasę dzielimy na 2 grupy na zajęciach: języka obcego, techniki, informatyki i przyrody.

Szkoła wypełnia zadania opiekuńcze wobec uczniów, odpowiednio do ich wieku i potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem obowiązujących w naszej szkole przepisów bezpieczeństwa i higieny:
1.) nauczyciele odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć lekcyjnych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczyciela, z 
wyłączeniem samodzielnego wyjścia ucznia poza budynek szkolny lub oddalenie się od grupy bez zgody nauczyciela,
2.) za bezpieczeństwo dziecka na lekcji odpowiada ten nauczyciel, który ma z nim w tym czasie zajęcia,
3.) opiekę nad uczniami w czasie apeli, akademii i innych uroczystości, o ile nie ustalono inaczej sprawują nauczyciele z którymi uczeń miał mieć zajęcia,
4.) opieką objęci są uczniowie również podczas każdej przerwy międzylekcyjnej, 15 minut przed pierwszą lekcją w szkole, po zajęciach w szatni,
5.) podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę odpowiedzialność za bezpieczeństwo ponosi nauczyciel, któremu powierzono opiekę,
6.) przy wyjściu ( wyjeździe) z uczniami poza teren szkolny w obrębie tej samej miejscowości na zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe z wychowania fizycznego, czy szkolne wycieczki przedmiotowe lub krajoznawczo - turystyczne powinien być zapewniony przynajmniej jeden opiekun dla grupy 30 uczniów,
7.) przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły, powinien być zapewniony opiekun dla grupy do 15 uczniów,
8.) dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole czekając na rodziców lub zorganizowany odwóz dzieci ze szkoły, zapewniona jest opieka w świetlicy szkolnej,
9.) rodzice dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniów klasy I - III są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa dzieci w drodze do i ze szkoły,
10.) uczniów, którzy ukończyli 10 lat szkoła przygotowuje do egzaminu uprawniającego do otrzymania "karty rowerowej".
Pracownicy pedagogiczni szkoły sprawują indywidualną opiekę nad
wszystkimi uczniami, a w szczególności nad:
1.) uczniami z zaburzeniami rozwojowymi postawy, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu, wzroku poprzez:
- kierowanie ich do poradni psychologiczno-pedagogicznej, placówek typu leczniczego (za zgodą rodziców),
- organizowanie zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,
- objecie uczniów zajęciami korekcyjno - kompensacyjnymi (w ramach posiadanych środków finansowych otrzymanych z Urzędu Gminy),
2.) uczniami, którym z powodów rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy pomocy i opieki.
Pomoc udzielana jest w miarę posiadanych przez szkołę środków lub kierowane są wnioski o zapomogę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zarządu Gminy i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci albo poprzez szukanie sponsorów.

Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej "wychowawcą".
1.) Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, aby wychowawca prowadził swój oddział przez cały etap nauczania:
- I etap - 3 lata w kl. I-III
- II etap - 3 lata w kl. IV-VI
Ciągłość ta może nie być zachowana gdy:
- wychowawca odchodzi ze szkoły,
- przebywa na dłuższym zwolnieniu lekarskim lub urlopie dla poratowania zdrowia.
2.) W przypadku nie wywiązywania się nauczyciela z obowiązków wychowawcy klasy dyrektor szkoły ma prawo odwołać go z tej funkcji po zasięgnięciu opinii, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.
3.) Dyrektor szkoły może z własnej inicjatywy zmienić wychowawcę klasy przedstawiając motywy organom szkoły wymienionym w § 3. 5. W tym przypadku nauczyciel ma prawo odwołać się od decyzji do organu prowadzącego szkołę.
4.) Rodzice lub prawni opiekunowie uczniów oraz organy szkoły mają prawo występowania do dyrekcji szkoły z wnioskiem o przydział lub zmianę nauczyciela wychowawcy. Wniosek powinien być sporządzony na piśmie, merytorycznie uzasadniony i poparty przez bezwzględną większość rodziców danej klasy oraz rozpatrzony pozytywnie przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców.

1. Organami szkoły są:
a) Dyrektor Szkoły
b) Rada Pedagogiczna
c) Samorząd Uczniowski
d) Rada Rodziców

2.Skład osobowy:
a. Dyrektor szkoły
mgr Jarosław Baran

b. Rada Pedagogiczna
mgr Jarosław Baran - n-l matematyki, informatyki
mgr Anna Ożarek - n-l nauczania zintegrowanego w kl. III
mgr Beata Czerwińska - n-l nauczania zintegrowanego w kl. II
mgr Anna Bujakowska - n-l j. polskiego
mgr Anna Kociołek - n-l nauczania zintegrowan. w kl. I, wych. fizycz., muzyki, plastyki
mgr Henryk Grabowiecki - n-l wych. fizycznego
mgr Bernarda Maciejewska - n-l historii, religii
mgr Jolanta Pawełoszek - n-l przyrody, biblioteka
Magdalena Bobras - n-l j. angielskiego
mgr Ilona Wieczorek - n-l wychowania przedszkolnego
mgr Mariola Zelcer-Michalska - n-l matematyki, techniki

c. Samorząd Uczniowski
Paulina Pawłowska - przewodnicząca
Paulina Sitarek - zastępca przewodniczącego
Aleksandra Tuzikiewicz - skarbnik
Karolina Wójcik - sekretarz

d. Rada Rodziców
Anna Kopertowska - przewodnicząca
Mariola Wójcik - zastępca przewodniczącego
Ilona Miksa - skarbnik
Małgorzata Budziło - sekretarz

Koła zainteresowań:
koło j.polskiego
koło ortograficzne
koło korekcyjno-kompensacyjne
gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
koło przyrodnicze
koło historyczne
koło matematyczne
koło j. angielskiego
koło szachowe
koło sportowo-rekreacyjne
 


Statut Szkoły Podstawowej w Szydłowie

Uchwała z dnia 24.09.2009 r. w spr. zmian w statucie szkoły

Metryka

sporządzono
2015-09-24 przez
udostępniono
2015-09-24 00:00 przez Michał Mędrzycki
zmodyfikowano
2015-09-24 14:49 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1706
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.