Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Grabica
Menu góra
Strona startowa Jednostki Gminy Jednostki organizacyjne Szkoła Podstawowa im. Janiny Porazińskiej w Boryszowie
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Szkoła Podstawowa im. Janiny Porazińskiej w Boryszowie, bieżące, menu 118 - BIP - Gmina Grabica”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Szkoła Podstawowa im. Janiny Porazińskiej w Boryszowie

Szkoła Podstawowa im. Janiny Porazińskiej w Boryszowie

dyrektor: mgr Małgorzata Florczak

Miejscowość: Boryszów
Poczta: 97-306 Grabica
Województwo: łódzkie
Powiat: piotrkowski

Telefon: (44) 616-11-18
Fax: (44) 616-11-18
E-Mail: spboryszow@wp.pl

Czas pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 - 15.00
Zakres działania: Cele i zadania szkoły
Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
1. Realizuje prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju;
2. Wspomaga wychowawczą rolę rodziny, dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także umożliwia korzystanie z opieki psychologicznej i specjalistycznych form pracy dydaktycznej;
3. Rozszerza wiedzę poprzez:
a) pracę kół przedmiotowych i kół zainteresowań,
b) organizację szkolnych konkursów przedmiotowych m.in. z języka polskiego, matematyki, plastyki, muzyki, a także,,Turnieju o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego" na szczeblu szkoły z możliwością uczestnictwa uczniów w konkursach na szczeblu powiatu, rejonu i województwa,
c) uzupełnia lub wyrównuje wiedzę przez organizację zespołów wyrównawczych,
d) kształci uczniów w toku indywidualnego nauczania, w związku z chorobą,
e) rozwija kulturę fizyczną poprzez udział w konkursach sportowych na szczeblu gminy, powiatu, rejonu i województwa,
f) umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.
4. W zakresie oddziaływania wychowawczego szkoła:
a) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
b) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,
c) umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej. W celu realizacji powyższego, gdy lekcja katechezy wypada w środku planu lekcyjnego ucznia nie uczęszczającego na lekcję religii kieruje się go pod opiekę nauczyciela biblioteki.
d) organizując apele, akademie i inne uroczystości dla uczniów i środowiska z okazji przypadających w danym roku rocznic i innych uroczystości,
e) udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej. W realizacji powyższego zadania zobowiązuje się wszystkich nauczycieli, a w szczególności wychowawców klas do ścisłej współpracy z koordynatorem szkolnym współpracującym z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną i do korzystania z pomocy ze strony właściwych placówek specjalistycznych oraz społecznym pedagogiem szkolnym,
f) organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły, poprzez umożliwienie im uczęszczania na lekcje i z korzystania z innych zajęć nie zabronionych przez lekarza,
g) umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów realizowanych w ramach posiadanych przez szkołę środków własnych, realizowanie indywidualnych programów nauczania oraz możliwość ukończenia szkoły w skróconym czasie.
5. Umożliwia uczniom na wyraźne pisemne życzenie rodziców skierowane do dyrekcji szkoły zorganizowanie odpłatnych zajęć pozalekcyjnych na terenie szkoły.
6. Szkoła wypełnia zadania opiekuńcze wobec uczniów odpowiednio do ich wieku i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących w szkole przepisów bezpieczeństwa i higieny a w szczególności:
a) nauczyciele odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć lekcyjnych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli, z wyłączeniem samodzielnego wyjścia ucznia poza budynek szkolny lub oddalenie się od grupy bez zgody nauczyciela.
b) na bezpieczeństwo dziecka na lekcji odpowiada ten nauczyciel, który ma z nim w tym czasie zajęcia.
c) Opiekę nad uczniami w czasie apeli, akademii i innych uroczystości, o ile nie ustalono inaczej - sprawują nauczyciele, z którymi uczeń miał mieć zajęcia.
d) Uczniowie objęci są opieką podczas każdej przerwy międzylekcyjnej, podczas zajęć poza terenem szkoły oraz po zajęciach w szatni.
e) Podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel, któremu powierzono opiekę.
f) Przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości na zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe z wychowania fizycznego, czy szkolne wycieczki przedmiotowe lub krajoznawczo - turystyczne, powinien być zapewniony przynajmniej jeden opiekun dla grupy 30 uczniów.
g) Przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły powinien być zapewniony opiekun dla grupy 15 uczniów. Na udział dziecka w wycieczce organizowanej poza miejscem zamieszkania organizator musi uzyskać pisemną zgodę każdego rodzica (prawnego opiekuna), którą oddzielnie dla każdego dziecka lub w formie listy dołącza do karty wycieczki, którą przedkłada dyrektorowi szkoły.
h) Dyrektor szkoły ustala harmonogram dyżurów nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych, przed i po lekcjach, zgodnie z przydziałem godzin pracy w danym dniu. Dyżury pełnione są przez dwóch nauczycieli na korytarzach szkolnych (po jednym na każdym korytarzu), lub w miejscach, w których przebywają uczniowie. Każdy nauczyciel, z którym dana klasa ma ostatnie zajęcia sprowadza klasę do szatni i przebywa tam do czasu opuszczenia jej przez ostatniego ucznia danej klasy.
Organizacja szkoły
Organizacja zajęć
1. Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy zawarte w zarządzeniu o organizacji roku szkolnego.
2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, najpóźniej do 15 maja każdego roku szkolnego zgodnie z planami nauczania oraz planem finansowym szkoły. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę i organ nadzorujący prace szkoły.
3. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności, liczbę nauczycieli (z podziałem na stopnie awansu zawodowego - przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w danym roku szkolnym oraz wskazuje terminy złożenia przez nich wniosków o podjęcie tych postępowań), łącznie z liczbą pracowników na stanowiskach kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
4. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania i zestawem programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.
5. Nie tworzy się oddziałów tej samej klasy, jeżeli średnia uczniów w każdym z tych oddziałów byłaby niższa niż 18.
6. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
7. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.
8. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
9. Godzina pracy biblioteki szkolnej wynosi 60 minut.
10. Niektóre zajęcia obowiązkowe np. nauczanie języków obcych, koła zainteresowań inne zajęcia nadobowiązkowe, mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym w grupach oddziałowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów (np. zielone szkoły lub inne formy wyjazdowe).
11. Liczba uczestników kół zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 15. Liczba uczestników zajęć korekcyjno - kompensacyjnych nie powinna przekraczać 12 osób.
12. Jeśli są prowadzone zajęcia fakultatywne organizowane w grupach międzyklasowych, międzyoddziałowych i międzyszkolnych liczba uczniów nie może być niższa niż 15 uczniów.
13. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub jego zgodą pomiędzy poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą w porozumieniu z organem prowadzącym.

Organy szkoły
Organami szkoły są:
Dyrektor szkoły - mgr Małgorzata Florczak
Rada Pedagogiczna w składzie:
- mgr Małgorzata Florczak
- mgr Florczak Piotr
- mgr Grzywińska Bożena
- mgr Just Maria
- mgr Miksa Jolanta
- mgr Piechura Bogusława
- Pielużek Jadwiga
- Radomiak Agnieszka
- mgr Renkiel Małgorzata
- Stępień Milena
- mgr Sudra Elżbieta
- mgr Szulc Honorata
- mgr Jabłońska Edyta
- mgr Wocheń Bożena

Samorząd Uczniowski
- Przewodnicząca: Daria Lasecka kl. VI
- Zastępca: Angelika Saktura kl. VI
- Skarbnik: Karolina Sudra kl. VI
- Sekretarz: Beata Kret kl. VI

Sekcja Redakcyjna:
- Milena Reliszka kl. V
- Agnieszka Banaszczyk kl. V
- Joanna Seliga kl. V
- Angelika Cypel kl. V
- Ewa Adrjan kl. V

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Agnieszka Radomiak
Rada Rodziców:
Przewodnicząca - pani Beata Woźniak
Zastępca przewodniczącej - pani Elżbieta Cezak
Skarbnik - pani Jolanta Lasecka
Sekretarz - pani Edyta Reliszka
Członek - pani Anna Banaszczyk
Członek - pani Dorota Olasik
Członek - pani Anna Jach
Członek - pani Grażyna Janek
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - pan Ryszard Cieślak
Członek - pani Mariola Baranowska
Członek - pani Agnieszka Moskwa
   
Statut Szkoły Podstawowej im. Janiny Porazińskiej w Boryszowie

Metryka

sporządzono
2015-09-24 przez
udostępniono
2015-09-24 00:00 przez Michał Mędrzycki
zmodyfikowano
2015-09-24 14:22 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2019
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.