Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Grabica
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Urząd Gminy  / Organizacja Urzędu Gminy  / Referat Finansowo - Podatkowy
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Referat Finansowo - Podatkowy Referat Finansowo - Podatkowy

Symbol: RF

Nazwa: Referat Finansowo - Podatkowy

Komórka nadrzędna: Skarbnik Gminy

mgr Dorota Bednarczyk Kierownik Referatu
mgr Dorota Bednarczyk Główny Księgowy Budżetu
mgr Mirosława Franas Inspektor ds. Wymiaru Należności Podatkowych
mgr Bożena Zajdel Inspektor ds. Księgowości Podatkowej
Ewa Morawiec Podinspektor ds. Księgowości Budżetowej, Planowania i Analiz
mgr Barbara Frankiewicz Inspektor ds. Księgowości Budżetowej i Płac
mgr Justyna Bernacka Księgowy Księgowości Budżetowej i Środków Strukturalnych
mgr Anna Maciaszczyk Referent ds.Administracyjnych,Obsługi Kasowej i Gospodarki Transportowej
mgr inż. Bartłomiej Żak Referent ds. Opłat Lokalnych

Do zadań Referatu należy:

 1. Przygotowywania materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
 2. Przygotowywanie materiałów do zmian w budżecie Gminy i wieloletniej prognozie finansowej - Zarządzeń Wójta i Uchwał Rady Gminy.
 3. Zapewnienie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Urzędu.
 4. Uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy.
 5. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonywania obowiązków z zakresu sprawozdawczości.
 6. Sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych.
 7. Prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 8. Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
 9. Przeprowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji.
 10. Dokonywanie oceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego.
 11. Dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 12. Sporządzanie sprawozdań finansowych w formie elektronicznej i papierowej.
 13. Prowadzenie ewidencji i rozliczeń w zakresie podatku VAT.
 14. Prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.
 15. Prowadzenie spraw związanych ze składkami na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz zdrowotne pracowników i innych osób, z którymi zawarto umowy skutkujące obowiązkiem objęcia ich ubezpieczeniem społecznym lub zdrowotnym.
 16. Opracowanie projektów aktów prawnych dotyczących obiegu dokumentów finansowych i nadzór nad ich prawidłowym stosowaniem.
 17. Prowadzenie kontroli finansowej w komórkach organizacyjnych Urzędu, jednostkach organizacyjnych i pomocniczych Gminy.
 18. Prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych.
 19. Podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych.
 20. Prowadzenie ewidencji mienia Gminy.
 21. Prowadzenie ewidencji mienia ruchomego będącego w użytkowaniu Urzędu, jednostek pomocniczych i jednostek ochotniczych straży pożarnych.
 22. Zapewnienie właściwego utrzymania budynków Gminy nie przekazanych w użytkowanie innym jednostkom, ich konserwacja i realizacja obowiązków użytkowników obiektów budowlanych wynikających z prawa budowlanego.
 23. Zaopatrzenie Urzędu w sprzęt i wyposażenie, materiały biurowe i kancelaryjne z wyłączeniem sprzętu komputerowego i programów komputerowych.
 24. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku Gminy.
 25. Administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi Gminy.
 26. Prowadzenie magazynu Urzędu.
 27. Prowadzenie obsługi kasowej Urzędu.
 28. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki transportowej Urzędu.
 29. Prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów.
 30. Opracowywanie projektów uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych.
 31. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz ich aktualizacja.
 32. Prowadzenie ewidencji środków transportowych.
 33. Prowadzenie ewidencji oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i faktycznym deklaracji podatkowych składanych przez podatników.
 34. Prowadzenie postępowań w sprawach podatków i opłat.
 35. Podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji świadczeń pieniężnych oraz postępowań zabezpieczających.
 36. Prowadzenie i aktualizacja ewidencji tytułów wykonawczych z zakresu zaległości podatkowych.
 37. Przygotowywanie sprawozdań finansowych z zakresu podatków i opłat oraz zwrotu podatku akcyzowego.
 38. Sporządzanie sprawozdań do Łódzkiej Izby Rolniczej.
 39. Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
 40. Zapewnienie obsługi finansowo-księgowej z zakresu podatków i opłat.
 41. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości oraz z zakresu spraw emerytalno-rentowych.
 42. Prowadzenie kontroli podatkowych podatników i inkasentów.
 43. Prowadzenie postępowań w sprawach zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 44. Prowadzenie postępowań w sprawach stosowania ulg podatkowych.
 45. Prowadzenie spraw z zakresu pomocy publicznej dla przedsiębiorców i sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy.
 46. Prowadzenie spraw z zakresu kontroli ubezpieczenia rolników od odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenia budynków wchodzących w jego skład.
 47. Przygotowywanie materiałów do wyborów do Łódzkiej Izby Rolniczej.
 48. Współpraca z urzędami skarbowymi i komornikami sądowymi
 49. Prowadzenie spraw z zakresu ustalania, ewidencjonowania, prowadzenia postępowań administracyjnych i egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi


data wytworzenia2015-09-17
data udostępnienia2015-09-17
sporządzone przez
opublikowane przezMagdalena Wspaniała
ilość odwiedzin1024
rejestr zmianzobacz »
Gmina Grabica, Grabica 66, 97-306 Grabica, tel.: 44 616 11 25, fax: 44 616 11 88, urzadgminy@grabica.pl, www.gminagrabica.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@