Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Grabica
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Usług Komunalnych Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Usług Komunalnych

Symbol: ROS

Nazwa: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Usług Komunalnych 

Komórka nadrzędna: Zastępca Wójta Gminy Grabica

inż. Tomasz Cygan Kierownik Referatu
inż. Tomasz Cygan Inspektor ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa
mgr inż. Wiktor Krasoń Inspektor ds. Ochrony Środowiska, Ochrony Przyrody i Gospodarki Wodnej
mgr inż. Bartłomiej Żak Referent ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Do zadań Referatu należy:

 1. W zakresie ochrony środowiska:
  1. opracowywanie i realizacja Programu ochrony środowiska dla Gminy, podejmowanie przypisanych prawem działań w przypadku stwierdzenia zagrożeń dla środowiska,
  2. prowadzenie postępowań w sprawach wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięć oraz postępowań w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
  3. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie oraz udostępnianie informacji w tym zakresie, prowadzenie kontroli osób fizycznych w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska,
  4. opracowanie i realizacja Gminnego programu usuwania wyrobów azbestowych,
  5. przeprowadzanie inwentaryzacji, sporządzenie i prowadzenie elektronicznej bazy wyrobów azbestowych.
 2. W zakresie utrzymania porządku i czystości w gminie oraz gospodarowania odpadami w szczególności:
  1. przygotowanie projektów uchwał, aktualizacja i nadzór nad przestrzeganiem przepisów aktów prawa miejscowego normujących zasady czystości i porządku w Gminie,
  2. udział w organizowaniu postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
  3. wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy,
  4. prowadzenie ewidencji umów dotyczących odbioru odpadów komunalnych, zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i instalacji oddanych do użytkowania a mogących oddziaływać na środowisko naturalne,
  5. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  6. prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów o utrzymaniu czystości i porządku oraz podejmowanie działań w zakresie egzekucji tych obowiązków,
  7. wydawanie decyzji o wykonaniu zastępczym w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie podpisali umowy na odbiór odpadów lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych,
  8. przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań od podmiotów odbierających odpady komunalne i prowadzenie działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych,
  9. sporządzanie i przekazywanie Marszałkowi Województwa rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,
  10. wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenie schronisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
  11. prowadzenie postępowań w zakresie nakazania posiadaczowi odpadów usunięcie ich z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania,
  12. opiniowanie decyzji wydawanych posiadaczom odpadów (między innymi) na odzysk i zbieranie odpadów oraz przyjmowanie informacji o wywarzanych odpadach,
  13. sporządzanie planów kontroli w zakresie utrzymania porządku i czystości w posesjach oraz nadzór nad jego realizacją,
  14. organizacja odbioru i unieszkodliwiania padłych zwierząt z terenu Gminy.
 3. W zakresie usług komunalnych:
  1. wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
  2. nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez przedsiębiorcę na podstawie wydanych zezwoleń.
 4. W zakresie rolnictwa, ochrony zwierząt, łowiectwa, leśnictwa, ochrony przyrody, gospodarki wodnej i geologii:
  1. przyjmowanie wniosków rolników poszkodowanych przez klęski żywiołowe, udział w szacowaniu strat i procesie pozyskiwania pomocy,
  2. współpraca z instytucjami i organizacjami obsługującymi rolnictwo w zakresie doradztwa, dopłat bezpośrednich, programów pomocowych i modernizacyjnych, ochrony roślin i badania gleb,
  3. współudział w przeprowadzaniu spisów rolnych i wyborów do izb rolniczych,
  4. prowadzenie spraw związanych z uprawa maku i konopi,
  5. prowadzenie postępowań w sprawie czasowego odebrania zwierząt ich właścicielowi lub opiekunowi,
  6. przygotowywanie projektu, aktualizacja i nadzór nad przestrzeganiem Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
  7. wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne,
  8. prowadzenie spraw związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych u zwierząt, współpraca ze służbami weterynaryjnymi w przypadku pojawienia się ich,
  9. opiniowanie rocznych planów łowieckich,
  10. udział w mediacjach dla polubownego rozstrzygnięcia sporów dotyczących szkód łowieckich,
  11. informowanie właścicieli lasów o sporządzaniu uproszczonych planów urządzenia lasu oraz obowiązkach wynikających z ustawy,
  12. informowanie mieszkańców o zakazie wstępu do lasu,
  13. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości lub pasa drogowego drogi gminnej, określenie wysokości kar za ich usunięcie zez zezwolenia,
  14. przygotowywanie projektów uchwał w sprawie ustanawiania form ochrony przyrody i ich pielęgnacji,
  15. organizowanie prac związanych z utrzymaniem zieleni oraz usuwaniem drzew i krzewów w pasie drogowym,
  16. przygotowywanie decyzji nakazujących przywrócenie poprzedniego stanu wody w gruncie,
  17. prowadzenie ewidencji kąpielisk,
  18. współpraca z Gminną Spółką Wodną
  19. realizacja obowiązków nałożonych na Gminę wynikających z pozwoleń wodnoprawnych dotyczących gminnej oczyszczalni ścieków i ujęć wody,
  20. opiniowanie oraz uzgadnianie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatację złóż kopalin.


data wytworzenia2015-09-17
data udostępnienia2015-09-17
sporządzone przez
opublikowane przezMagdalena Wspaniała
ilość odwiedzin1144
rejestr zmianzobacz »
Gmina Grabica, Grabica 66, 97-306 Grabica, tel.: 44 616 11 25, fax: 44 616 11 88, urzadgminy@grabica.pl, www.gminagrabica.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@