Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Grabica
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Referat Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Referat Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

Symbol: RIK

Nazwa: Referat Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

Komórka nadrzędna: Wójt Gminy

mgr inż. Zbigniew Kałużny Kierownik Referatu
mgr inż. Zbigniew Kałużny Inspektor ds. Inwestycji, Nadzoru Budowlanego i Gospodarki Przestrzennej
inż. Ireneusz Wojciechowski Inspektor ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej
mgr Marzena Lewera Inspektor ds. Zarządu Mieniem Komunalnym, Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami

Do zadań Referatu należy:

 1. W zakresie inwestycji i nadzoru budowlanego:
  1. współudział przy tworzeniu wieloletnich oraz corocznych planów inwestycji,
  2. przygotowywanie dokumentacji dla zatwierdzonych do realizacji zadań inwestycyjnych, uzyskania wymaganych prawem zezwoleń i uzgodnień,
  3. prowadzenie procesu inwestycyjnego, w tym:
  4. przygotowywanie dokumentacji koniecznej dla celów przeprowadzania przetargów zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych,
  5. współudział w przygotowaniu projektów umów inwestycyjnych,
  6. udział w pracach komisji przetargowych,
  7. nadzorowanie poprawności przebiegu procesu inwestycyjnego pod względem merytorycznym i finansowym, prowadzenie spraw związanych z przekazaniem zakończonych inwestycji do użytkowania,
  8. sporządzanie dokumentu OT i przekazanie do Referatu Finansowo Podatkowego,
  9. współpraca w zakresie merytorycznym przy przygotowywaniu wniosków o środki zewnętrzne na realizację inwestycji,
  10. przygotowanie w zakresie merytorycznym wniosków o płatności, rozliczenia i sprawozdania z przebiegu inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych,
  11. sprawowanie bezpośredniego nadzoru inwestorskiego zgodnie z posiadanymi uprawnieniami nad robotami budowlanymi i budowami prowadzonymi przez Gminę
  12. weryfikacja kosztorysów.
 2. W zakresie ładu przestrzennego:
  1. koordynowanie prac związanych z przygotowaniem materiałów niezbędnych do sporządzania projektów planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,
  2. koordynacja działań związanych z uzgodnieniami studium i planów wynikających z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
  3. przechowywanie planów i studium oraz wydawanie wypisów, wyrysów i innych dokumentów przewidzianych przepisami prawa,
  4. ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przedkładanie informacji o skutkach finansowych uchwalonych planów,
  5. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz prowadzenie rejestrów wydanych decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  6. ewidencjonowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu przesłanych do wiadomości przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu,
  7. zamieszczanie w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych dla przedsięwzięć mogących znacząco wpływać na środowisko,
  8. opiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości
  9. współpraca z właściwymi organami z zakresu budownictwa i nadzoru budowlanego,
  10. ewidencjonowanie zbiorów map będących w dyspozycji Gminy,
  11. prowadzenie rejestru nieruchomości i nadawanie numerów porządkowych nieruchomości.
 3. W zakresie utrzymania dróg:
   prowadzenie spraw dotyczących zaliczania dróg do kategorii dróg gminnych
  1. opracowywanie planów modernizacji, utrzymania, ochrony i oświetlenia dróg,
  2. utrzymanie dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich i innych urządzeń związanych z drogami,
  3. prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych,
  4. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdów z dróg gminnych oraz ustalanie opłat,
  5. przygotowywanie zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym dróg gminnych obiektów nie związanych z gospodarką drogową,
  6. orzekanie o przywrócenie pasa drogowego drogi gminnej do stanu poprzedniego w sytuacji jego naruszenia,
  7. prowadzenie oznakowanie dróg zgodnie z zasadami prawa o ruchu drogowym,
  8. prowadzenie kontroli stanu dróg i pasów drogowych
  9. wprowadzanie ograniczeń, zamykanie dróg i obiektów mostowych, wyznaczanie objazdów,
  10. współpraca z zarządcami dróg powiatowych i krajowych.
 4. W zakresie gospodarki komunalnej:
  1. prowadzenie spraw z zakresu zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odprowadzania ścieków,
  2. prowadzenie spraw bieżącego utrzymania oraz zaopatrzenia w media budynków użyteczności publicznej
  3. organizacja pracy i nadzór nad pracownikami obsługi gospodarczej, konserwatorami, kierowcami i operatorami,
  4. utrzymanie budynków komunalnych wykorzystywanych na cele lokali mieszkalnych i użytkowych.
 5. W zakresie zarządu mieniem komunalnym gospodarki gruntami i nieruchomościami:
  1. opracowywanie zasad zarządu mieniem komunalnym Gminy,
  2. prowadzenie ewidencji zasobu i wykorzystywania nieruchomości gminnych,
  3. gospodarowanie nieruchomościami Gminy, w szczególności: sprzedaż, zamiana, darowizna, oddawanie w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa, użyczenie, użytkowanie, trwały zarząd, obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi
  4. nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy,
  5. zarządzanie obiektami użyteczności publicznej,
  6. gospodarowanie i zarządzanie: - komunalnymi lokalami mieszkaniowymi, - komunalnymi lokalami użytkowymi,
  7. administrowanie obiektami użyteczności publicznej Gminy nieprzekazanymi innym jednostkom organizacyjnym zgodnie z wymogami prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz należytego zabezpieczenia przed kradzieżą i włamaniem,
  8. ustalenie wartości nieruchomości komunalnych - zlecanie wycen rzeczoznawcy,
  9. scalaniem i podziałem nieruchomości,
  10. wszczynanie i prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie rozgraniczania nieruchomości,
  11. aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych,
  12. prowadzenie spraw dotyczących przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
  13. wywłaszczanie bądź ustanawiania służebności gruntowej na rzecz Gminy ,
  14. przejmowanie do gminnego zasobu mienia komunalnego nieruchomości przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy,
  15. oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, najem, dzierżawę lub użyczenie gminnym jednostkom organizacyjnym i jednostkom pomocniczym Gminy,
  16. komunalizacją mienia Skarbu Państwa,
  17. prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  18. ustalanie opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości i budowy urządzeń infrastruktury technicznej,
  19. przejmowanie na własność Gminy nieodpłatnie lub za odszkodowaniem nieruchomości, w tym gruntów znajdujących się w liniach rozgraniczających dróg należących do osób fizycznych i prawnych,
  20. podejmowanie czynności dotyczących wpisów i regulacji w księgach wieczystych nieruchomości stanowiących własność Gminy,
  21. prowadzenie spraw dotyczących prawa pierwokupu nieruchomości,
  22. opracowywanie informacji o stanie mienia komunalnego do projektu budżetu,
  23. udzielanie zezwoleń na umieszczanie w nieruchomościach będących własnością Gminy obcych urządzeń technicznych,
  24. ustalanie nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych,
  25. ochrona gruntów rolnych i leśnych należących do kompetencji Gminy,
  26. wnioskowanie o umorzenie należności i opłat rocznych, a w odniesieniu do gruntów leśnych również jednorazowego odszkodowania z tytułu przedwczesnego wyrębu drzewostanu w przypadku inwestycji o charakterze użyteczności publicznej,
  27. regulowanie własności gospodarstw rolnych,
  28. kontrola realizacji zawartych umów i wydanych decyzji oraz dochodzenie wierzytelności Gminy z ich tytułu.


data wytworzenia2015-09-17
data udostępnienia2015-09-17
sporządzone przez
opublikowane przezMagdalena Wspaniała
ilość odwiedzin1249
rejestr zmianzobacz »
Gmina Grabica, Grabica 66, 97-306 Grabica, tel.: 44 616 11 25, fax: 44 616 11 88, urzadgminy@grabica.pl, www.gminagrabica.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@