Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Grabica
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego, wydawana w przypadku braku planu miejscowego Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego, wydawana w przypadku braku planu miejscowego
Opis
  Termin i sposób załatwiania:
- Wniosek zostaje załatwiony w trybie decyzji administracyjnej, w terminie określonym w art.35 k.p.a. - nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu 2 miesięcy;
-&nbspRozpatrzenie sprawy w trybie decyzji poprzedza wszczęcie postępowania administracyjnego (art.61 § 4 K.p.a.). O wszczęciu postępowania administracyjnego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony w sprawie zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości . Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego zawiadamia się na piśmie.
- W postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przepisu art. 31 § 4 Kpa nie stosuje się.
- Decyzja wydana jest po upływie terminu do wniesienia uwag, wniosków lub zastrzeżeń.

Jednostka odpowiedzialna:
mgr inż. Zbigniew Kałużny
inspektor ds. Inwestycji, Nadzoru Budowlanego i Gospodarki Przestrzennej
pok. nr 22
tel. 044/616 - 11 - 78


Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Wójta Gminy Grabica w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Podstawa prawna
  - - ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)
- opłata skarbowa - ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635)
Wymagane dokumenty
  Wniosek inwestora o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego powinien zawierać: - określenie granic terenu objętego wnioskiem na kopii mapy zasadniczej do celów informacyjnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującej teren którego wniosek dotyczy i obszaru na który ta inwestycja będzie oddziaływać w skali 1:500 lub 1:1000 (dla inwestycji liniowych w skali 1:2000 obejmującej teren którego wniosek dotyczy i najbliższe otoczenie tego terenu),
- charakterystykę inwestycji, obejmującą:
1) określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej,
2) określenie w formie opisowej i graficznej planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, a dla obiektów handlowych powierzchnię sprzedaży,
3) określenie charakterystycznych parametrów inwestycji oraz w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.

Nie wymagają wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego : - roboty budowlane polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej i nie naruszają ustaleń planu miejscowego, a w przypadku jego braku - nie oddziałują szkodliwie na środowisko oraz nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska,
- roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę.

Miejsce złożenia dokumentów:
Za pośrednictwem poczty na adres : Urząd Gminy w Grabicy
97 - 306 Grabica

Bezpośrednio: Kancelaria Urzędu Gminy w Grabicy (Parter)

Opłaty
  Opłaty skarbowe:
Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku:
107 zł - wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji celu publicznego
Nie podlegają opłacie decyzje w sprawie budownictwa mieszkaniowego.Zwalnia się od opłaty skarbowej m.in.:-jednostki budżetowe;
-jednostki samorządu terytorialnego;
-organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
-osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w KASIE Urzędu Gminy lub na rachunek:
Urząd Gminy Grabica 97-306 Grabica
22 8973 0003 0090 0090 0068 0001 z dopiskiem opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegodata wytworzenia2015-11-03
data udostępnienia2015-11-03
sporządzone przez
opublikowane przezMagdalena Wspaniała
ilość odwiedzin627
rejestr zmianzobacz »
Gmina Grabica, Grabica 66, 97-306 Grabica, tel.: 44 616 11 25, fax: 44 616 11 88, urzadgminy@grabica.pl, www.gminagrabica.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@