Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Grabica
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Zwrot podatku akcyzowego dla rolników Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Referat Finansowo - Podatkowy - Franas Mirosława

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

 

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1340 z późn. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2019 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2313), rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2466) w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

Podmioty uprawnione do otrzymania zwrotu podatku akcyzowego:

osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które są :

1)      właścicielami gruntów,

2)      posiadaczami samoistnymi gruntów,

3)      użytkownikami wieczystymi gruntów,

4)      posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

5)      dzierżawcami gruntów gospodarstwa rolnego na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 

 

Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra oleju napędowego, która w 2019 r. wynosi 1,00 zł. z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego według stanu na dzień 1 lutego 2019 roku i liczby 100,00.

 

 

Miejsce załatwiania sprawy:

Wydawanie wniosków i przyjmowanie wypełnionych wniosków – Urząd Gminy w Grabicy: kasa, pokój nr 19 i nr 23.

 

Niezbędne dokumenty

 

Zwrot podatku akcyzowego następuje na podstawie wniosku złożonego przez producenta rolnego do Wójta Gminy Grabica.

 

Wnioski dotyczące okresu rozliczeniowego:

- sierpień 2018 r. - styczeń 2019 r. przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie od dnia 01.02.2019 r. do dnia 28.02.2019 r.

- luty 2019 r. - lipiec 2019 r.  przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie od dnia 01.08.2019 r. do dnia  31.08.2019 r.

 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawiera :

  1.  Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta rolnego;
  2. Numer identyfikacji podatkowej ( NIP ) producenta rolnego;
  3. Nr PESEL albo numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość producenta rolnego oraz nazwę organu, który wydał dokument, w przypadku gdy producent rolny jest osobą fizyczną;
  4. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru;
  5. Oświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego;
  6. Oświadczenie o powierzchni użytków rolnych położonych na obszarze gminy Grabica;
  7. Pisemną zgodę pozostałych współposiadaczy, jeżeli producent rolny jest współposiadaczem gruntów gospodarstwa rolnego;
  8. Numer rachunku bankowego, na który nastąpi zwrot podatku w formie przelewu.

 

Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego dołącza się także:

1) imienne faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,

t j. za okres:

od dnia 01.08.2018 r. do dnia 31.01.2019 r. - I tura

od dnia 01.02.2019 r. do dnia  31.07.2019 r.  - II tura

 2) w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca 2018 roku.

Terminy wypłat zwrotu podatku akcyzowego

1- 30 kwietnia 2019 r. - I tura

1 - 31 października 2019 r. - II tura

 

Druki

 Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został ogłoszony w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 roku  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2466).

Wzór wniosku - do pobraniadata wytworzenia2015-09-22
data udostępnienia2015-09-22
sporządzone przez
opublikowane przezMagdalena Wspaniała
ilość odwiedzin503
rejestr zmianzobacz »
Gmina Grabica, Grabica 66, 97-306 Grabica, tel.: 44 616 11 25, fax: 44 616 11 88, urzadgminy@grabica.pl, www.gminagrabica.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@