Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Grabica
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Działalność gospodarcza Działalność gospodarcza

Referat Organizacyjno - Obywatelski - Migdał Alicja

Opis

Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zwaną ,,CEIDG".

CEIDG prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki.

Wpisowi do CEIDG podlegają:

- firma przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada,

- data urodzenia przedsiębiorcy,

- numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada,

- numer identyfikacji podatkowej NIP,

- informacje o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych obywatelstwach przedsiębiorcy,
- oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu zamieszkania przedsiębiorcy, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony.

- adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej,

- data rozpoczęcia działalności gospodarczej,

- określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską klasyfikacją działalności (PKD);

- informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;

- numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON spółek cywilnych, jeżeli przedsiębiorca zawarł umowy takich spółek;

- dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, wraz ze wskazaniem zakresu spraw, które obejmuje dane pełnomocnictwo, o ile przedsiębiorca udzielił pełnomocnictwa i zgłosił informację o jego udzieleniu we
wniosku o wpis do CEIDG;

- informacja o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej;

- informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz ustanowieniu kurateli lub opieki;

- informacja o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika i zakończeniu tego postępowania;

- informacja o wszczęciu postępowania naprawczego;

- informacja o przekształceniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową;

- informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej;
- informacja o zakazie wykonywania określonego zawodu, którego wykonywanie przez przedsiębiorcę podlega wpisowi do CEIDG;

- informacja o zakazie prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi;

- informacja o wykreśleniu wpisu w CEIDG.
Wpis do CEIDG jest dokonywany na wniosek. Wpisem jest również wykreślenie albo zmiana wpisu.

Wniosek o zmianę wpisu przedsiębiorca jest obowiązany złożyć w terminie 7 dni od dnia zmiany danych.

Wniosek o wykreślenie wpisu - w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca zawieszający albo wznawiający wykonywanie działalności gospodarczej składa wniosek o zmianę wpisu oraz oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników.

Dane i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne.

W przypadku, gdy wpis zawiera dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, minister właściwy do spraw gospodarki wzywa przedsiębiorcę do dokonania odpowiedniej zmiany wpisu w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jeśli przedsiębiorca nie dokona zmiany wpisu, minister właściwy do spraw gospodarki może wykreślić przedsiębiorcę z CEIDG w drodze decyzji administracyjnej.


Termin załatwienia

Wpis do CEIDG polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych podlegających wpisowi nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku


Wymagane dokumenty

Wniosek o wpis do CEIDG jest dostępny na stronie internetowej CEIDG oraz może być pobrany w urzędzie gminy.

Opłaty

Wnioski o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej /CEIDG/ są wolne od opłat.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1data wytworzenia2015-09-22
data udostępnienia2015-09-22
sporządzone przez
opublikowane przezMagdalena Wspaniała
ilość odwiedzin467
rejestr zmianzobacz »
Gmina Grabica, Grabica 66, 97-306 Grabica, tel.: 44 616 11 25, fax: 44 616 11 88, urzadgminy@grabica.pl, www.gminagrabica.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@