Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Grabica
Menu góra
Strona startowa Jednostki Gminy Jednostki organizacyjne Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Szydłowie.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Szydłowie., menu 117 - BIP - Gmina Grabica”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Szydłowie.

Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Szydłowie.

dyrektor: mgr Bożena Palus

Miejscowość: Szydłów
Poczta: 97-306 Grabica
Województwo: łódzkie
Powiat: piotrkowski

Telefon: (44) 617-13-38
E-Mail: szydlow_gim@poczta.onet.pl
WWW: http://www.republika.pl/szydlow_gim

Czas pracy: poniedziałek - piątek w godz. 7.00 - 15.30
Zakres działania: Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie , w szczególności:
1. Realizuje prawa każdego obywatela Rzeczpospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju.
2. Wspomaga wychowawczą rolę rodziny, dostosowuje treści metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także umożliwia korzystanie z opieki psychologicznej i specjalistycznych form pracy dydaktycznej.
3. Rozszerza wiedzę poprzez pracę kół przedmiotowych i kół zainteresowań.
4. Organizuje szkolne konkursy przedmiotowe m. in. z języka polskiego, matematyki, biologii, geografii, fizyki, chemii, plastyki i Turnieju o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego na szczeblu szkoły z możliwością uczestnictwa uczniów w konkursach na szczeblu rejonu powiatu i województwa.
5. Umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.
6. Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu.
7. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów.
8. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.
9. Umożliwia uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej. W celu realizacji powyższego, gdy lekcja katechezy wypada w środku planu lekcyjnego ucznia nie uczęszczającego na lekcję religii kieruje się pod opiekę świetlicy szkolnej.
10. Udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej. W realizacji powyższego zadania zobowiązuje się wszystkich nauczycieli, a w szczególności wychowawców klas, do ścisłej współpracy z pedagogiem szkolnym i do korzystania z pomocy ze strony właściwych placówek specjalistycznych.
11. Organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły poprzez umożliwienie im uczęszczania na lekcje i korzystanie z innych zajęć nie zabronionych przez lekarza.
12. Szkoła udziela uczennicy będącej w ciąży urlopu oraz wszelkiej niezbędnej pomocy do ukończenia przez nią edukacji, w miarę możliwości bez opóźnień, a także jest zobowiązana do wyznaczenia dodatkowego dogodnego terminu składania egzaminów, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy.
13. Nieobecność uczennicy na wszelkich zajęciach szkolnych związaną z jej sytuacją spowodowaną ciążą, porodem lub połogiem, należy uznać za nieobecność usprawiedliwioną (urlop), która umożliwia wyznaczenie egzaminów w terminach dogodnych dla uczennicy, ustalanych w okresie 6 miesięcy po upływie terminów obowiązkowych oraz - jeśli uczennica wyrazi takie życzenie - umożliwienia zwolnienia z nauki wychowania fizycznego, plastyki, muzyki i techniki (na podstawie zarządzenia nr 29 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 1992 roku w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych..).
14. Poza zaświadczeniem lekarskim nie mogą być od uczennicy wymagane inne, dodatkowe dokumenty określone przepisami szczegółowymi.
15. Uczennicy będącej w ciąży może być wyznaczony indywidualny tok nauki.
16. Zmiana szkoły może nastąpić jedynie na wniosek uczennicy lub jej prawnych opiekunów, a różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w klasie do której przechodzi, są uzupełniane w czasie i według zasad ustalonych przez nauczyciela w uzgodnieniu z uczennicą.
17. Umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, realizowane w ramach posiadanych przez szkołę środków własnych indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie.
18. Umożliwia uczniom, na wyraźne pisemne życzenie rodziców skierowane do dyrekcji szkoły, zorganizowanie odpłatnych zajęć pozalekcyjnych na terenie szkoły.
19. W ramach godzin przeznaczonych na realizację przedmiotu "technika", a także przedmiotu " wychowanie fizyczne" na zajęcia z bezpieczeństwa ruchu drogowego przeznacza się w rocznym wymiarze 10 - 25 godzin dydaktycznych.
20. Zajęcia z bezpieczeństwa ruchu drogowego realizuje się przede wszystkim na początku roku szkolnego oraz w okresie poprzedzającym ferie zimowe i letnie.
21. Oddział szkolny na lekcji wychowania fizycznego jest dzielony na 2 grupy: dziewczęta i chłopców. Jeśli liczba osób w danej grupie liczy mniej niż 15 uczniów, tworzy się grupy międzyoddziałowe.
22. Za zgodą organu prowadzącego szkołę oddział może być podzielony na grupy m.in. na takich przedmiotach jak: język obcy, technika, informatyka, biologia, fizyka, chemia, o ile szkoła posiada odpowiednią pracownię i wykwalifikowanych nauczycieli.
Szkoła wypełnia zadania opiekuńcze wobec uczniów, odpowiednio do ich wieku i potrzeb rodowiskowych, z uwzględnieniem obowiązujących w naszej szkole przepisów bezpieczeństwa i higieny , a w szczególności:
1. Nauczyciele odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć lekcyjnych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczyciela, z wyłączeniem samodzielnego wyjścia ucznia poza budynek szkolny lub oddalenie się od grupy bez zgody nauczyciela.
2. Za bezpieczeństwo dziecka na lekcji odpowiada nauczyciel, który ma z nim w tym czasie zajęcia.
3. Opiekę nad uczniami w czasie apeli, akademii i innych uroczystości, o ile nie ustalono inaczej sprawują nauczyciele, z którymi uczeń miał mieć zajęcia.
4 Opieką objęci są uczniowie podczas każdej przerwy międzylekcyjnej, 10 minut przed pierwszą lekcją w szkole, po zajęciach - w szatni.
5. Podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę odpowiedzialność za bezpieczeństwo ponosi nauczyciel, któremu powierzono opiekę.
6. Przy wyjściu ( wyjeździe) z uczniami poza teren szkolny w obrębie tej samej miejscowości na zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe z wychowania fizycznego, czy szkolne wycieczki przedmiotowe lub krajoznawczo - turystyczne powinien być zapewniony przynajmniej jeden opiekun dla grupy 30 uczniów.
7. Przy korzystaniu z miejskich środków lokomocji opieka powinna być zwiększona w zależności od odległości, wieku i innych potrzeb.
8. Przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły, powinien być zapewniony opiekun dla grupy do 15 uczniów.
9. Na udział dziecka w wycieczce organizowanej poza miejscem zamieszkania organizator musi uzyskać pisemną zgodę rodzica (prawnego opiekuna). Zgody te oddzielne dla każdego ucznia lub w formie listy dołącza się do karty wycieczki, którą przedkłada się dyrektorowi szkoły.
10. Dyrekcja szkoły ustala harmonogram dyżurów nauczycieli podczas przerw między-lekcyjnych, przed i po lekcjach, zgodnie z przydziałem godzin pracy w danym dniu. Dyżury pełnione są przez dwóch nauczycieli na korytarzach szkolnych lub w innych miejscach, w których przebywają uczniowie. Jeśli liczba klas na danym korytarzu jest niewielka dyżur pełni jeden nauczyciel. Dyżur pełniony jest również przez jednego nauczyciela w szatni szkolnej na tych przerwach, na których uczniowie schodzą do szatni po zakończonych zajęciach lekcyjnych. Każdy nauczyciel, z którym dana klasa ma ostatnie zajęcia sprowadza klasę do szatni i przebywa tam do czasu opuszczenia jej przez ostatniego ucznia danej klasy.

Organami Szkoły są:
Dyrektor Szkoły
1. Rada Pedagogiczna
2. Samorząd Uczniowski
3. Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców:
L.p. Nazwisko i imię Nauczany przedmiot, funkcja
1. Palus Bożena - Geografia, dyrektor szkoły
2. Jabłońska Halina - Matematyka, Chemia
3. Słowikowska Irena - Matematyka
4. Bąkowska Edyta - Historia, WOS
5. Grabowiecki Henryk - Wychowanie fizyczne
6. Zimowski Dariusz - Wychowanie fizyczne
7. Trajdos Iwona - Język niemiecki
8. Sochacka Agnieszka - Język angielski
9. Kopertowski Piotr - Informatyka
10. Zarzycka Elżbieta - Chemia, Geografia
11. Wiączek Dorota - Język polski
12. Michalska Anna - Język polski
13. Józwik Elżbieta - Pedagog, Biblioteka
14. Hodorowicz Iwona - Język polski, Historia
15. Hajzler Dominika - Fizyka
16. Kukuła Marzena - Język polski, WOS
17. Bernacka Sylwia - Język angielski
18. Piekarska Małgorzata - Biologia
18. Pałycha Małgorzata - Katecheza
20. Kłys Renata - Matematyka, Fizyka
21. Chrostowska - Juszczyk Grażyna - Historia
22. Lasecka Dorota - Katecheza
23. Bartosik Małgorzata - Technika
24. Ossowski Sylwester - Sztuka
25. Woźniakowska Karolina - Wychowanie fizyczne

Samorząd Uczniowski
1. Przewodnicząca - Karolina Wocheń
2. Zastępca przewodniczącego - Ewelina Wawrowska
3. Skarbnik - Ewa Barańska
4. Opiekunem jest mgr Iwona Hodorowicz
 

 
Statut Gimnazjum w Szydłowie

Metryka

data wytworzenia
2015-09-24
data udostępnienia
2015-09-24
sporządzone przez
opublikowane przez
Michał Mędrzycki
ilość odwiedzin
899
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.